DisiClean antibacterial gel - dezinfekce rukou
Sleva - 20%
  • DisiClean antibacterial gel - dezinfekce rukou

disiCLEAN ANTIBACTERIAL GEL 50 ml - antibakteriální gel na ruce s aloe vera(likviduje 99,99% bakterií a virů)

110,00 Kč
137,00 Kč
S DPH

disiCLEAN ANTIBACTERIAL GEL 50 ml - antibakteriální gel na ruce s aloe vera, likviduje viry a bakterie.  Hygienická dezinfekce rukou s antibakteriální účinností, která likviduje 99,99% bakterií.

Skladem

DISIGEL50
H2O COOL
Počet:

Popis

Příjemně vonící dezinfekce rukou, která nevysouší a nezapáchá jako "anti-covid". Dezinfikujte své ruce a zároveň provoňte vůní aloe vera.

Kapalný přípravek k hygienické desinfekci rukou s baktericidní účinností.


Používá se neředěný, vtírá se do suchých rukou, neoplachuje se vodou.

Hygienická dezinfekce rukou
5 ml přípravku vtírat po dobu jedné minuty do suchých rukou až k zápěstí.

Varování:

H226 Hořlavá kapalina a páry
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Parametry

Videa

Skladem

DISIGEL50
H2O COOL

DoporučenéProdukty

PodobnéProdukty

2 dalších produktů ve stejné kategorii: